Υδραυλικά Έργα

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
    ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η  
1. Φράγματα και λιμνοδεξαμενές          
1.1 Φράγματα αποθήκευσης, λιμνοδεξαμενές και άλλες εγκαταστάσεις προοριζόμενες για συγκράτηση ή μόνιμη αποθήκευση υδάτων Όγκος ταμιευτήρα ≥ 5 εκατ. m3 Όγκος ταμιευτήρα < 5 εκατ. m3 - -  
1.2 Φράγματα Ύψος φράγματος ≥ 30m Ύψος φράγματος< 30m - -  
1.3 Κινητά φράγματα (θυροφράγματα) - Ύψος φράγματος ≥ 5m Ύψος φράγματος< 5m - Σε περίπτωση που το κινητό φράγμα χρησιμοποιείται για παροχευτικό εντάσσεται στην κατηγορία 1.2
2 Έργα εκτροπής υδάτων          
2.1 Εκτροπή από υδρολογική λεκάνη ποταμού ή παραποτάμου μόνιμου ή διαλείπουσας ροής σε άλλη υδρολογική λεκάνη ίδιου ή άλλου ποταμού το σύνολο - - - Ποταμός ή παραπόταμος μονίμου ροής θεωρείται εκείνος που έχει ροή καθ’όλη τη διάρκεια του έτους. Ποταμός ή παραπόταμος διαλείπουσας ροής θεωρείται εκείνος που για περιορισμένη περίοδο του έτους δεν έχει ροή, ανεξαρτήτως βροχοπτώσεων
2.2 Εκτροπή από μια υδρολογική λεκάνη χειμάρρου ή ρέματος σε άλλη του διαφορετικού ποτάμιου συστήματος το σύνολο - - - Χείμαρρος θεωρείται το υδατόρεμα με σαφή και διαμορφωμένη κοίτη που εμφανίζει ροή μόνο κατά τις βροχοπτώσεις
2.3 Εκτροπή από μια υδρολογική λεκάνη χειμάρρου ή ρέματος σε άλλη του ίδιου ποτάμιου συστήματος Υδρολογική λεκάνη εκτρεπόμενου ύδατος ≥ 10 km2 Υδρολογική λεκάνη εκτρεπόμενου ύδατος < 10 km2 - - Ρέμα θεωρείται το τμήμα του επιφανειακού υδρογραφικού δικτύου που δεν έχει σαφή και διαμορφωμένη κοίτη και το οποίο εμφανίζει ροή κατά τις βροχοπτώσεις
3. Απολήψεις επιφανειακών νερών          
3.1 Απολήψεις από ποτάμια, χειμάρρους και ρέματα:          
         
α) για άρδευση εκτάσεις ≥ 15.000 στρ εκτάσεις από 500-15.000 στρ εκτάσεις<500 στρ  
         
β) για ύδρευση ≥ 100.000 κατοίκων 100.000-5000 κατοίκων 1000-5000 κατοίκων <1000 κατοίκων
         
γ) για κάλυψη αναγκών βιομηχανικών και λοιπών εγκαταστάσεων που εντάσσονται στην υποκατηγορία 1 που εντάσσονται στην υποκατηγορία 2 που εντάσσονται στην υποκατηγορία 3  
3.2 Απολήψεις από λίμνες          
         
α) για άρδευση εκτάσεις ≥ 2000 στρ εκτάσεις < 2000 στρ - -
         
β) για ύδρευση ≥ 25.000 κατοίκων 25.000-1000 κατοίκων <1000 κατοίκων -
4. Υδρομαστεύσεις πηγών          
4.1 Για άρδευση Για άρδευση έκτασης ≥ 1000 στρ Για άρδευση έκτασης < 1000 στρ - -  
4.2 Για ύδρευση - Ύδρευση οικισμών (το σύνολο) - -  
5. Αγωγοί – Διώρυγες μεταφοράς νερού          
5.1 Κλειστοί υπόγειοι ή επιφανειακοί αγωγοί κατά μήκος υφιστάμενου οδικού δικτύου - Μήκος αγωγού ≥ 10 km Μήκος αγωγού 2-10 km ≤ 2 km  
5.2 Επιφανειακοί ή υπόγειοι αγωγοί εκτός της ευρείας κοίτης ποταμών μονίμου ή διαλείπουσας ροής και εκτός οδικού δικτύου          
Συνολικό μήκος Συνολικό μήκος  
≥ 5km < 5km -
     
     
5.3 Επιφανειακοί ή υπόγειοι αγωγοί και διώρυγες εντός της ευρείας κοίτης ποταμών μονίμου ή διαλείπουσας ροής α) Επιφάνεια διατομής ≥ 3 m2 ανεξάρτητα μήκους ή α) Επιφάνεια διατομής 6-0.5 m2 ανεξάρτητα μήκους υπό την επιφύλαξη της υποκατηγορίας 1 ή Οι υπόλοιπες περιπτώσεις -  
β) Επιφάνεια διατομής ≥ 1m2 και συνολικό μήκος ≥ 1 km β) Επιφάνεια διατομής 0.5 – 3m2 και συνολικό μήκος ≥ 2 km
5.4 Διώρυγες εκτός της ευρείας κοίτης ποταμών μονίμου ή διαλείπουσας ροής Επιφάνεια διατομής ≥ 6m2 ή συνολικό μήκος ≥ 10 km Επιφάνεια διατομής 6-2 m2 και συνολικό μήκος 10 - 2 km Επιφάνεια διατομής < 2m2 ή συνολικό μήκος < 2 km -  
6. Αρδευτικά αποστραγγιστικά και συναφή έργα Εκτάσεις ≥ 5000 στρ Εκτάσεις από 500 – 15.000 στρ Εκτάσεις < 500 στρ   Συμπεριλαμβάνονται πο πηγές υδροδότησης των έργων
7. Υδρογεωρτήσεις         α) Σε περίπτωση εγκεκριμένου σχεδίου διαχείρισης του υδατικού δυναμικού της περιοχής, τα εν λόγω έργα απαλλάσσονται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης ύστερα από έγγραφη άδεια του αρμόδιου Φορέα Διαχείρισης
 
7.1 Υδρευτικές γεωτρήσεις - Για εξυπηρετούμενο πληθυσμό ≥ 1000 κατοίκων Για εξυπηρετούμενο πληθυσμό < 1000 κατοίκων -  
 
β) Μεμονωμένη θεωρείται μία γεώτρηση όταν η πλησιέστερη από αυτή απέχει 500 m
 
 
 
 
7.2 Αρδευτικές γεωτρήσεις Άντληση υπογείων υδάτων όγκου Άντληση υπογείων υδάτων όγκου      
α) ≥ 1 500.000m3 ετησίως ανεξάρτητα θέσης ή α) < 1 500.000 – 200.000 m3 ετησίως, με την επιφύλαξη της υποκατηγορίας 1 ή Οι περιπτώσεις που υπολείπονται των άλλων κατηγοριών Μεμονωμένες γεωτρήσεις < 50.000 m3 ετησίως και βάθους < 50 m  
β) ≥ 1.000.000 m3 ετησίως και β) 1.000.000 – 50.000 m3 ετησίως και σε απόσταση ≤ 1000 m από τον αιγιαλό θάλασσας ή λίμνης και όρια υγροτοπικών περιοχών Natura 2000      
βρίσκονται σε απόσταση ≤ 1000 m από τον αιγιαλό θάλασσας ή λίμνης και όρια υγροτοπικών περιοχών Natura 2000        
         
7.3 Γεωτρήσεις για την κάλυψη αναγκών βιομηχανικών και λοιπών εγκαταστάσεων Άντληση υπογείων υδάτων όγκου Άντληση υπογείων υδάτων όγκου Οι περιπτώσεις που υπολείπονται των άλων κατηγοριών Μεμονωμένες γεωτρήσεις < 50.000 m3 ετησίως και βάθους < 50 m  
α) ≥ 1 500.000m3 ετησίως ανεξάρτητα θέσης ή α) < 1 500.000 – 200.000 m3 ετησίως, με την επιφύλαξη της υποκατηγορίας 1 ή  
β) ≥ 1.000.000 m3 ετησίως και β) 1.000.000 – 50.000 m3 ετησίως και σε απόσταση ≤ 1000 m από τον αιγιαλό θάλασσας ή λίμνης και όρια υγροτοπικών περιοχών Natura 2000  
βρίσκονται σε απόσταση ≤ 1000 m από τον αιγιαλό θάλασσας ή λίμνης και όρια υγροτοπικών περιοχών Natura 2000    
     
8. Aντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής των υδάτων          
8.1 Εντός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισμών με χωμάτινη διατομή και εφόσον οι εργασίες αναπτύσσονται σε συνολικό συνεχές μήκος ρεύματος   Το σύνολο - -  
8.2 Εντός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισμών με διατομή διαμορφούμενη από συρματοκιβώτια ή πέτρα ή σκυρόδεμα ή συνδυασμό τους και εφόσον οι εργασίες αναπτύσσονται σε συνολικό συνεχές μήκος ρεύματος   Το σύνολο - -  
8.3 Εντός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισμών με χωμάτινη διατομή και εφόσον οι εργασίες αναπτύσσονται σε συνολικό συνεχές μήκος ρεύματος   Το σύνολο - -  
8.4 Εντός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισμών με διατομή διαμορφούμενη από συρματοκιβώτια ή πέτρα ή σκυρόδεμα ή συνδυασμό τους και εφόσον οι εργασίες αναπτύσσονται σε συνολικό συνεχές μήκος ρεύματος   Το σύνολο - -  
8.5 Με εγκιβωτισμό και κάλυψη του υδάτινου αποδέκτη Σε συνολικό μήκος αθροιστικά ≥ 500 m Σε συνολικό μήκος αθροιστικά < 500 m - -  
8.6 Νέα έργα αναχωμάτων   Το σύνολο - -  
8.7 Έργα ενίσχυσης υφιστάμενων αναχωμάτων   Σε συνολικό μήκος υδάτινου αποδέκτη ≥ 2000 m και με ανύψωση των υπαρχόντων αναχωμάτων μέχρι 1m Σε συνολικό μήκος υδάτινου αποδέκτη 2000-500 m και με ανύψωση των υπαρχόντων αναχωμάτων μέχρι 1m Σε συνολικό μήκος υδάτινου αποδέκτη < 500 m και με ανύψωση των υπαρχόντων αναχωμάτων μέχρι 1m  
  ή ή
- σε συνολικό μήκος υδάτινου αποδέκτη ≥ 1000 m και με ανύψωση των υπαρχόντων αναχωμάτων άνω του 1m σε συνολικό μήκος υδάτινου αποδέκτη < 1000 m και με ανύψωση των υπαρχόντων αναχωμάτων άνω του 1m
     
     
9 Έργα προστασίας από τη διάβρωση εδαφών          
9.1 Έργα προστασίας που αφορούν έκταση ≥ 20 km2 20 – 5 km2 < 5 km2 -  
9.2 Κατασκευές έργων προστασίας θεμελιώσεων φραγμάτων - - Το σύνολο -  
9.3 Κατασκευές προβόλων εντός υδατορρευμάτων - - Συνολικό μήκος κοίτης ≥ 500 m Συνολικό μήκος κοίτης < 500 m (σποραδικές κατασκευές)  
9.4 Σποραδικές κατασκευές αναβαθμών συγκράτησης φερτών υλών σε ορεινές και ημιορεινές κοίτες - - Ύψος αναβαθμών ≥ 2 m Ύψος αναβαθμών < 2 m Αφορούν αποκλειστικά αναβαθμούς συγκράτησης φερτών υλικών και όχι φράγματα
9.5 Έργα προστασίας θεμελιώσεων γεφυρών και κατασκευές χαλινών - - - Το σύνολο  
10. Έργα τεχνητής αναπλήρωσης των υπογείων υδάτων α) με επεξεργασμένα λύματα ή υγρά απόβλητα - - -  
       
β) Αναπληρωμένη ποσότητα νερού ≥ 1.000.000 m3 / έτος, εφόσον τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προς αναπλήρωση επιφανειακού νερού το καθιστούν κατάλληλο για πόσιμο μετά από επεξεργασία Αναπληρούμενη ποσότητα νερού < 1.000.000 m3 / έτος, εφόσον τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προς αναπλήρωση επιφανειακού νερού το καθιστούν κατάλληλο για πόσιμο μετά από επεξεργασία - -
γ) εφόσον τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προς αναπλήρωση επιφανειακού νερού δεν το καθιστούν κατάλληλο για πόσιμο μετά από επεξεργασία - - -
11. Αποξηραντικά έργα Το σύνολο - - -  
12. Έργα επαναπλημμύρισης εδαφών Το σύνολο - - -  
13. Έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρινσης των υπόγειων υδάτων ή των εδαφών Το σύνολο - - -  
14. Έργα αγροτικού αναδασμού   Έκτασης > 5000 στρ αθροιστικά Έκτασης < 5000 στρ αθροιστικά -  

Τροποποίηση σύμφωνα με την ΚΥΑ 145799 το 2005

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
    1η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η    
10.3 Πλωτά φράγματα προστασίας ακτών από ρύπανση (Συστήματα Περισυλλογής και Συγκράτησης Απορριμμάτων σε υδάτινο περιβάλλον) - - Εφόσον βρίσκονται εντός περιοχών NATURA 2000 Εφόσον βρίσκονται εκτός περιοχών NATURA 2000 Εξαιρούνται τα πλωτά φράγματα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας  
               
12 Λοιπά έργα            
12.1 Τεχνητοί ύφαλοι στον πυθμένα της θάλασσας - - Ανεξαρτήτως αριθμού στοιχείων - Για την ανάπτυξη θαλάσσιας βιοποικιλότητας  
               
               
               
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
    ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η    
9. γ) Αεροδρόμια σε υδάτινες επιφάνειες - Εφόσον βρίσκονται εντός περιοχών NATURA 2000 Εφόσον βρίσκονται εκτός περιοχών NATURA 2000 -    
Πηγή: www.mpe.gr