Συστήματα Υποδομών

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
    ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η  
1. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων (π.χ. αποτέφρωση, χημική κατεργασία) Το σύνολο (εκτός της επεξεργασίας νοσοκομειακών μολυσματικών αποβλήτων με αποστείρωση - απολύμανση) Κέντρα επεξεργασίας νοσοκομειακών μολυσματικών αποβλήτων (ΚΕΜΑ) με αποστείρωση - απολύμανση μονο Σταθερές ή κινητές μονάδες αποστείρωσης - απολύμανσης νοσοκομειακών αποβλήτων στο χώρο παραγωγής τους -  
2. Υγειονομική ταφή επικίνδυνων αποβλήτων Το σύνολο - - -  
3. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων με θερμική ή χημική επεξεργασία Το σύνολο - - -  
4. Υγειονομική ταφή μη επικίνδυνων αποβλήτων ≥ 200.000 ι.π. < 200.000 ι.π.      
5. Μεμονωμένες εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης καθώς και μεμονωμένες εγκαταστάσεις μηχανικής διαλογής στερεών αποβλήτων - ≥ 30.000 ι.π. < 30.000 ι.π.    
6. Μεμονωμένες εγκαταστάσεις παρασκευής εδαφοβελτιωτικών ή/και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα ≥ 200.000 ι.π. < 200.000 ι.π. - -  
7. Οργανωμένοι χώροι διάθεσης αδρανών υλικών (π.χ. υλικά οικοδομών, μπάζα) - ≥ 50.000 m2 εφόσον δεν εντάσσονται σε σχέδιο αποκατάστασης του χώρου α) < 50.000 m2 εφόσον δεν εντάσσονται σε σχέδιο αποκατάστασης του χώρου β)Ανεξαρτήτου επιφάνειας εφόσον εντάσσονται σε σχέδιο αποκατάστασης του χώρου - Εξαιρούνται οι περιπτώσεις αποκαταστασης χώρων σύμφωνα με εγκεκριμένα σχέδια των Οργανισμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
8. Μεμονωμένοι χώροι διάθεσης στείρων μεταλλείου Το σύνολο - - - Οι αντίστοιχοι χώροι εντός μεταλλευτικών εγκαταστάσεων εξετάζονται μαζί με το μεταλλείο
9. Μεμονωμένοι χώροι διάθεσης στείρων λατομείου και αδρανών υλικών (από μονάδες εξόρυξης) - Το σύνολο εφόσον δεν εντάσσονται σε σχέδιο αποκατάστασης του χώρου Το σύνολο εφόσον εντάσσονται σε σχέδιο αποκατάστασης του χώρου - Εξαιρούνται οι περιπτώσεις αποκαταστασης χώρων σύμφωνα με εγκεκριμένα σχέδια των Οργανισμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
10. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων με διάθεση τους σε μη ευαίσθητο αποδέκτη ≥ 100.000 ι.π. < 100.000 ι.π. - -  
11. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων με διάθεση τους σε ευαίσθητο αποδέκτη ή στο έδαφος ≥ 50.000 ι.π. < 50.000 ι.π - -  
12. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων με διάθεση τους για τον εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα Το σύνολο - - -  
13. Μεμονωμένοι χώροι επεξεργασίας και ενοπόθεσης ιλύων από εγκατασάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων Αφορούν ΕΕΑ ≥ 100.000 ι.π. Αφορούν ΕΕΑ < 100.000 ι.π. - -  
14. Μεμονωμένοι χώροι ενοπόθεσης ιλύων από εγκατασάσεις με φυσικοχημικές διεργασίες επεξεργασίας τοξικών αποβλήτων Το σύνολο - - -  
15. Μεμονωμένες εγκαταστάσεις υγρών αποβλήτων συνόλου βιομηχανικών εγκαταστάσεων          
  α)χωρίς προεπεξεργασία ανά μονάδα ≥ 4.000 m3 / ημέρα < 4.000 m3 / ημέρα - -  
  β)με προεπεξεργασία ανά μονάδα ≥10.000 m3 / ημέρα <10.000 m3 / ημέρα - -  
16. Μεμονωμένες εγκαταστάσεις διάθεσης υγρών αποβλήτων σε βόθρους (απορροφητικούς ή και στεγανούς) - - ≥ 100 ι.π. < 100 ι.π. Δεν περιλαμβάνονται οι μεμονωμένες κατοικίες ή πολυκατοικίες
17. Πλωτές εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή/και διάθεσης στερεών και υγρών αποβλήτων Το σύνολο - - -  
18. Κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί (προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων) α)Εντός Σχεδίου Πόλεων και ορίων οικισμών β)Εκτός Σχεδίου Πόλεων και ορίων οικισμών          
         
         
- - - Το σύνολο  
         
- - - - Συμπαρασύρονται από τις ΕΕΑ
19. Αγωγοί διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων - - - - Συμπαρασύρονται από τις ΕΕΑ

Τροποποίηση σύμφωνα με την ΚΥΑ 145799 το 2005

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
    1η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η    
12. Ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκά συστήματα   ≥ 2 MW α) 2 MW - 20 KW εφόσον βρίσκεται εκτός περιοχών NATURA 2000, Εθνικών Δρυμών, παραδοσιακών οικισμών και περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. β) < 2 MW εφόσον βρίσκεται εντός περιοχών NATURA 2000, Εθνικών Δρυμών, παραδοσιακών οικισμών και περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος - Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ. Η υποκατηγορία των συνοδών έργων (π.χ. οδοποιία), εφ'όσον είναι ανώτερη, συμπαρασύρει την υποκατηγορία του κυρίως έργου  
               
               
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
    ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η    
2.α Υγειονομική ταφή επικίνδυνων αποβλήτων Το σύνολο - - -    
2.β Μεταφόρτωση επικίνδυνων αποβλήτων - Το σύνολο - -    
               
    
         
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
    ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η  
270.α Εγκαταστάσεις παντός είδους αποθήκευσης τοξικών και επικίνδυνων ουσιών μ.α.κ. > 200 tn ≤ 200 tn - - Οι μονάδες αναφέρονται σε αποθηκευτική ικανότητα
270.β Προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων > 200 tn 200 - 1 tn ≤ 1 tn - Ως άνω
Πηγή: www.mpe.gr