Φωτοερμηνείες

Παρέχονται υπηρεσίες φωτοερμηνείας για τον ακριβή εντοπισμό αγροτεμαχίων, στοιχείων ιδιοκτησίας και οικοπέδων στην αναγνώριση δρόμων στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα και αναγκαία εργαλεία για την άρση αμφισβητήσεων σε επίδικες ιδιοκτησίες και τον χαρακτηρισμό ή αποχαρακτηρισμό εκτάσεων ως προς την δασική ή μη κατάσταση τους.

Φωτοερμηνείες