Λιμενικά Έργα

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
    ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η  
1. Εμπορικά και επιβατικά λιμάνια α) Εμπορικοί και επιβατικοί λιμένες και κρηπιδώματα φορτοεκφόρτωσης όπου μπορούν να προσεγγίζουν σκάφη συνολικής χωρητικότητας (GRT) ≥ 20.000 τόνων α) Εμπορικοί και επιβατικοί λιμένες και κρηπιδώματα φορτοεκφόρτωσης όπου μπορούν να προσεγγίζουν σκάφη συνολικής χωρητικότητας (GRT) < 20.000 τόνων α) Λιμενικές εξυπηρετήσεις όπου μπορούν να προσεγγίζουν σκάφη συνολικής χωρητικότητας (GRT) < 20.000 τόνων    
ή και και -
Συνολικό μήκος λιμενικών έργων (συμπεριλαμβανομένων μώλων και κρηπιδωμάτων) ≥ 1500 m συνολικό μήκος λιμενικών έργων (συμπεριλαμβανομένων μώλων και κρηπιδωμάτων) από 1500 έως 50 m συνολικό μήκος λιμενικών έργων (συμπεριλαμβανομένων μώλων και κρηπιδωμάτων) < 50 m  
ή κσι    
Εμβαδόν λιμενολεκάνης ≥ 10 ha Εμβαδόν λιμενολεκάνης < 10 ha    
       
β) Εσωτερικές πλωτές οδοί και λιμένες που επιτρέπουν τη διέλευση σκαφών συνολικής χωρητικότητας (GRT) ≥ 5000 τόνων β) Εσωτερικές πλωτές οδοί και λιμένες που επιτρέπουν τη διέλευση σκαφών συνολικής χωρητικότητας (GRT) < 5000 τόνων    
2. Λιμένες εξυπηρέτησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων α) Λιμένες εξυπηρέτησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων όπου μπορούν να προσεγγίζουν σκάφη συνολικής χωρητικότητας (GRT) ≥ 10.000 τόνων α) Λιμένες εξυπηρέτησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων όπου μπορούν να προσεγγίζουν σκάφη συνολικής χωρητικότητας (GRT) < 10.000 τόνων - -  
ή      
Λιμένες εξυπηρέτησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων που έστω μία από τις εγκαταστάσεις αυτές εντάσσεται στην υποκατηγορία 1ηανεξαρτήτως χωρητικότητας σκαφών      
β) Λιμένες διακίνησης πετρελαιοειδών με αποθηκευτικούς χώρους ≥ 100.000 m β) Λιμένες διακίνησης πετρελαιοειδών με αποθηκευτικούς χώρους < 100.000 m - -
γ) Λιμένες διακίνησης τοξικών και επικίνδυνων φορτίων   - -
3. Τερματικοί σταθμοί φορτοεκφόρτωσης πετραιοειδών και άλλων υγρών και επικίνδυνων φορτίων Το σύνολο - -    
4. Λιμένες σκαφών αναψυχής (μαρίνες) Αριθμός θέσεων ≥ 300 σκάφη Αριθμός θέσεων < 300 σκάφη - -  
5. Αλιευτκά καταφύγια Λιμενολεκάνη ≥ 5 ha ή συνολικό μήκος προσήνεμου και υπήνεμου μώλου και εσωτερικών κρηπιδωμάτων ≥ 1000 m Λιμενολεκάνη < 5 ha και συνολικό μήκος προσήνεμου και υπήνεμου μώλου και εσωτερικών κρηπιδωμάτων < 1000 m - -  
6. Καταφύγια τουριστικών σκαφών Αριθμός θέσεων ≥ 250 σκάφη ή Λιμενολεκάνη ≥ 5 ha ή συνολικό μήκος προσήνεμου και υπήνεμου μώλου και εσωτερικών κρηπιδωμάτων ≥ 1000 m Αριθμός θέσεων < 250 σκάφη ή Λιμενολεκάνη < 5 ha ή συνολικό μήκος προσήνεμου και υπήνεμου μώλου και εσωτερικών κρηπιδωμάτων < 1000 m - -  
7. Ιχθυόσκαλες και συναφείς εγκαταστάσεις Ιχθυόσκαλες που δέχονται σκάφη συνολικής χωρητικότητας (GRT) ≥ 1.000 τόνων ή Λιμενολεκάνη ≥ 5 ha ή συνολικό μήκος έργων (συμπεριλαμβανομένων μώλων και κρηπιδωμάτων) ≥ 1000 m Ιχθυόσκαλες που δέχονται σκάφη συνολικής χωρητικότητας (GRT) < 1.000 τόνων και Λιμενολεκάνη < 5 ha και συνολικό μήκος έργων (συμπεριλαμβανομένων μώλων και κρηπιδωμάτων) < 1000 m - -  
8. Μεμονωμένες προβλήτες          
8.1 Θαλάσσιες - Με μήκος ≥ 50 m συνολικά ή εμβαδού ≥ 500 m2 συνολικά Με μήκος μεταξύ 50 - 20 m συνολικά και εμβαδού μεταξύ 500 - 200 m2 συνολικά Με μήκος μεχρί 20 m συνολικά ή εμβαδού < 200 m2 συνολικά, καθώς και ξύλινες προβλήτες ανεξαρτήτως μήκους  
8.2 Επί μετώπου γλυκών ή υφάλμυρων υδάτων Με μήκος ≥ 100 m συνολικά ή εμβαδού ≥ 500 m2 συνολικά Με μήκος < 100 m συνολικά και εμβαδού < 500 m2 συνολικά Ξύλινες προβλήτες -  
8.3 Ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών - - Το σύνολο -  
9. Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις ανέλκυσης και καθέλκυσης καθώς και συντήρησης ή διαχείμασης σκαφών (χερσαίες και θαλάσσιες) Συνολική χερσαία έκταση ≥ 10.000 m2 Συνολική χερσαία έκταση < 10.000 m2 - -  
10. Έργα προστασίας και διαμόρφωσης ακτών          
10.1 Έργα παράλληλα και επί της ακτής Συνολικό μήκος παρέμβασης ≥ 500 m ή συνολικού εμβαδού ≥ 5000 m2 Συνολικό μήκος παρέμβασης 100 m έως 500 m και συνολικού εμβαδού 5000 - 1000 m2 Συνολικό μήκος παρέμβασης < 100 m ή συνολικού εμβαδού < 1000 m2 -  
10.2 Εντός της θάλασσας Συνολικό μήκος ≥ 200 m ή συνολικού εμβαδού ≥ 2000 m2 Συνολικό μήκος < 200 m - -  
11 Ανάκτηση εδαφών          
11.1 Από τη θάλασσα Συνολικού εμβαδού ≥ 20.000 m2 Συνολικού εμβαδού < 20.000 m2 - -  
11.2 Από λίμνες ή λιμνοθάλασσες Το σύνολο - - -  
Πηγή: www.mpe.gr