Κτηνοτροφικές και Πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΥΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
      ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η  
1. Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης 014.4 - ≥ 15.001 θέσεις πάχυνσης 15.000 - 2.001 θέσεις πάχυνσης 2.000 -750 θέσεις πάχυνσης (Τελικό Ζ.Β = 2,2 kg) 1 ισοδύναμο ζώο = 250 κοτόπουλα πάχυνσης
2. Εγκαταστάσεις εκτροφής χηνών ή ινδιάνων 014.4 - ≥ 6.000 θέσεις πάχυνσης 6.000 - 801 θέσεις πάχυνσης 800 -300 θέσεις πάχυνσης 1 ισοδύναμο ζώο = 100 πάπιες ή 100 ινδιάνοι
3. Εγκαταστάσεις παραγωγής αυγών 014.4 - ≥ 9.001 θέσεις ωοτόκων ορνίθων 9.000 - 1.201 θέσεις ωοτόκων ορνίθων 1.200 - 450 θέσεις ωοτόκων ορνίθων 1 ισοδύναμο ζώο = 150 ωότοκες όρνιθες
4. Εγκαταστάσεις εκτροφής ορτυκιών 014.9 - ≥ 180.001 θέσεις πάχυνσης 180.000 - 24.001 θέσεις πάχυνσης 24.000 - 9.000 θέσεις πάχυνσης 1 ισοδύναμο ζώο = 3.000 ορτύκια
5. Εγκαταστάσεις εκτροφής περδικών 014.9 - ≥ 60.001 θέσεις πάχυνσης 60.000 - 8.001 θέσεις πάχυνσης 8000 - 3.000 θέσεις πάχυνσης 1 ισοδύναμο ζώο = 1000 πέρδικες
6. Εγκαταστάσεις εκτροφής στρουθοκάμηλων 014.9 - ≥ 2.401 θέσεις πάχυνσης 2.400 - 81 θέσεις πάχυνσης 80 - 20 θέσεις πάχυνσης 1 ισοδύναμο ζώο = 40 στρουθοκάμηλοι
7. Εγκαταστάσεις εκτροφής πτηνών 0.14.9 - ≥ 60 ισοδύναμα ζώα 60 - 8 ισοδύναμα ζώα 8 - 5 ισοδύναμα ζώα μονάδες ισοδύναμων ζώων
8. Εγκαταστάσεις εκτροφής χοίρων 014.3 - ≥ 331 θέσεις πάχυνσης 330 - 56 θέσεις πάχυνσης 55 - 11 θέσεις πάχυνσης (Τελικό Ζ.Β = 30 kg) 1 ισοδύναμο ζώο = 5,5 χοίροι πάχυνσης
9. Εγκαταστάσεις εκτροφής χοιρομητέρων με τα παάγωγα τους 014.3 - ≥ 331 θέσεις χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους 60 - 11 θέσεις χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους 10 - 5 θέσεις χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους (Τελικό Ζ.Β = 580 kg) 1 ισοδύναμο ζώο = 1 χοιρομητέρα με τα παράγωγά τους
10. Εγκαταστάσεις εκτροφής κουνελιών 014.9 - > 1.000 θέσεις κονικλομητέρων με τα παράγωγά τους 1.000 - 301 θέσεις κονικλομητέρων με τα παράγωγά τους 300 - 150 θέσεις κονικλομητέρων με τα παράγωγά τους 1 ισοδύναμο ζώο = 50 κουνέλια
11. Εγκαταστάσεις εκτροφής αιγοπρόβατων 014.2 - > 1.000 ενήλικα ζώα με τα παράγωγά τους ηλικίας κάτω των δύο μηνών 1.000 - 301 ενήλικα ζώα με τα παράγωγά τους ηλικίας κάτω των δύο μηνών 300 - 150 ενήλικα ζώα με τα παράγωγά τους ηλικίας κάτω των δύο μηνών 1 ισοδύναμο ζώο = 50 αιγοπρόβατα
12. Εγκαταστάσεις εκτροφής μοσχαριών πάχυνσης ανεξαρτήτου ηλικίας 014.1 - ≥ 76 μοσχσριών πάχυνσης 75 - 16 μοσχσριών πάχυνσης 15 - 5 μοσχάρια πάχυνσης 1 ισοδύναμο ζώο = 1,5 μοσχάρια πάχυνσης
13. Εγκαταστάσεις εκτροφής αγελάδων με τα παράγωγά τους 014.1 - ≥ 51 αγελάδων 50 - 11 αγελάδων 10 - 5 αγελάδων 1 ισοδύναμο ζώο = 1 αγελάδα γαλακτοπαραγωγής
14. Εγκαταστάσεις εκτροφής ιπποειδών με τα παράγωγά τους 014.2 - ≥ 51 ιπποειδή 50 - 11 ιπποειδή 10 - 5 ιπποειδή 1 ισοδύναμο ζώο = 1 ίππος
15. Εκτροφή μίνγκ 014.9 - > 1000 ενήλικα ζώα > 1000 - 301 ενήλικα ζώα 300 - 150 ενήλικα ζώα 1 ισοδύναμο ζώο = 50 μίνγκ
16. Εκτροφή αλεπούδων 014.9 - ≥ 901 ενήλικα ζώα 900 - 151ενήλικα ζώα 150 - 50 ενήλικα ζώα 1 ισοδύναμο ζώο = 15 αλεπούδες
17. Εκτροφή σκύλων 014.9 - ≥ 901 ενήλικα ζώα 900 - 151ενήλικα ζώα 150 - 45 ενήλικα ζώα 1 ισοδύναμο ζώο = 15 σκύλους ανεξαρτήτου ηλικίας
18. Εκτροφή άλλων ζώων 014.9   ≥ 101 ισοδύναμα ζώα 100 -11 ισοδύναμα ζώα 10 - 5 ισοδύναμα ζώα (Τελικό Ζ.Β = 30 - 100 kg) μονάδες ισοδύναμων ζώων
19. Αναπαραγωγή θηραμάτων     Το σύνολο      
20. Μεικτές πτηνοκτηνοτροφικές μονάδες     ≥ 61 ισοδύναμα ζώα 60 -11 ισοδύναμα ζώα 10 - 5 ισοδύναμα ζώα  
21. Πειραματικές και πρωτοεμφανιζόμενες εκτροφές στην Ελλάδα   Το σύνολο - - -  

Τροποποίηση σύμφωνα με τον Νόμο 3698 το 2008

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΥΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
      ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η  
1 Εκγαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης 014,4   ≥ 25.001 θέσεις πάχυνσης 25.000 - 10.001 θέσεις πάχυνσης 10.000 - 1.000 θέσεις πάχυνσης (Τελικό Ζ.Β.=2,2 Kg) 1 ισοδύναμο ζώο = 250 κοτόπουλα πάχυνσης
2 Εγκαταστάσεις εκτροφής χήνων ή ινδιάνων 014,4   ≥ 10.001 θέσεις πάχυνσης 10.000 - 5.001 θέσεις πάχυνσης 5.000 - 500 θέσεις πάχυνσης 1 ισοδύναμο ζώο=100 πάπιες ή 100 ιδνιάνοι
3 Εγκαταστάσεις παραγωγής αυγών 014,4   ≥ 20.001 θέσεις ωοτόκων ορνίθων 20.000 - 7.501 θέσεις ωοτόκων ορνίθων 7.500 - 750 θέσεις ωοτόκων ορνίθων 1 ισοδύναμο ζώο=150 ωοτόκες όρνιθες
4 Εγκαταστάσεις εκτροφής ορτυκιιών 014,9   ≥ 300.001 θέσεις πάχυνσης 300.000 - 150.001 θέσεις πάχυνσης 150.000 - 15.000 θέσεις πάχυνσης 1 ισοδύναμο ζώο=3000 ορτύκια
5 Εγκαταστάσεις εκτροφής περδικών 014,9   ≥ 100.001 θέσεις πάχυνσης 100.000 -20.001 θέσεις πάχυνσης 20.000 - 5.000 θέσεις πάχυνσης 1 ισοδύναμο ζώο=1000 πέρδικες
6 Εκγαταστάσεις εκτροφής στρουθοκαμήλων 014,9   ≥ 4.001 θέσεις πάχυνσης 4.000 - 1.501 θέσεις πάχυνσης 1500 - 105 θέσεις πάχυνσης 1 ισοδύναμο ζώο=40 στρουθοκάμηλοι ανεξαρτήτωνς ηλικίας
7 Εγκαταστάσεις εκτροφής άλλων πτηνών 014,9   ≥ 101 ισοδύναμα ζώα 100 - 41 ισοδύναμα ζώα 40 - 5 ισοδύναμα ζώα Μονάδες ισοδύναμων ζώων με βάση το εκτρεφόμενο Ζ.Β. Υπολογιζόμενο σε σχέση με τα κοτόπουλα πάχυνσης
8 Εγκαταστάσεις εκτροφής χοίρων πάχυνσης (άνω των 30 kg) 014,3   ≥ 1.001 θέσεις πάχυνσης 1.000 - 351 θέσεις πάχυνσης 350 - 40 θέσεις πάχυνσης (Τελικό Ζ.Β.=30 - 115 Kg) 1 ισοδύναμο ζώο = 8 χοίροι πάχυνσης
9 Εγκαταστάσεις εκτροφής χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης 014,3   ≥ 151 θέσεις χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους 150-61 θέσεις χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους 60 - 5 θέσεις χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους (Τελικό Ζ.Β.=580 Kg) 1 ισοδύναμο ζώο = 1 χοιρομητέρα με τα παράγωγά τους
10 Εγκαταστάσεις εκτροφής χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους μέχρι βάρους 30 kg 014,3   ≥ 301 θέσεις χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους 300 - 101 θέσεις χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους 100 - 5 θέσεις χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους 1 ισοδύναμο ζώο = 3 χοιρομητέρες με τα παράγωγά τους
11 Εγκαταστάσεις εκτροφής κονικλομητέρων με τα παράγωγά τους 014,9   > 1.501 κονικλομητέρες μετα παράγωγά τους 1.500 - 601 κονικλομητέρες μετα παράγωγά τους 600 - 250 κονικλομητέρες μετα παράγωγά τους 1 ισοδύναμο ζώο = 50 κονικλομητέρες με τα πράγωγά τους
12 Εγκαταστάσεις εκτροφής αιγοπροβάτων (ενήλικα ζώα με τα παράγωγά τους ηλικίας κάτω των δύο μηνών) 014,2   > 2.001 ενήλικα ζώα με τα παράγωγά τους ηλικίας κάτω των δύο μηνών 2.000 - 801 ενήλικα ζώα με τα παράγωγά τους ηλικίας κάτω των δύο μηνών 800 - 250 ενήλικα ζώα με τα παράγωγά τους ηλικίας κάτω των δύο μηνών 1 ισοδύναμο ζώο = 50 αιγοπρόβατα
13 Εγκαταστάσεις εκτροφής αιγοπροβάτων μη μονίμως ενσταυλισμένων ---------   > 2.001 προβατίνες ή αίγες 2.000 - 1.001 προβατίνες ή αίγες 1.000 - 500 προβατίνες ή αίγες 1 ισοδύναμο ζώο = 50 αιγοπρόβατα
14 Εκγαταστάσεις εκτροφής αγελάδων ελευθέρας βοσκής με τα παράγωγά τους ---------   ≥ 301 αγελάδες ελευθέρας βοσκής 300 - 151αγελάδες ελευθέρας βοσκής 150 - 40 αγελάδες ελευθέρας βοσκής 1 ισοδύναμο ζώο = 2 αγελάδες ελευθέρας βοσκής
15 Εγκαταστάσεις εκτροφής μοσχαριών πάχυνσης ανεξαρτήτου ηλικίας 014,1   ≥ 201 μοσχάρια πάχυνσης 200 - 81 μοσχάρια πάχυνσης 80 - 10 μοσχάρια πάχυνσης 1 ισοδύναμο ζώο = 2 μοσχάρια πάχυνσης
16 Εγκαταστάσεις εκτροφής αγελάδων με τα παράγωγά τους (μοσχάρια και ζώα αντικατάστασης) 014,1   ≥ 101 αγελάδες 100 - 51 αγελάδες 50 - 5 αγελάδες 1 ισοδύναμο ζώο = 1 αγελάδα γαλακτοπαραγωγής
17 Εγκαταστάσεις εκτροφής ιπποειδών με τα παράγωγά τους 014,2   ≥ 101 ιπποειδή 100 - 51ιπποειδή 50 - 5 ιπποειδή 1 ισοδύναμο ζώο = 1 Z.B. = 300 kg
18 Εκτροφή μινκ 014,9   ≥ 2.001 ενήλικα ζώα 2.000 - 1.001 ενήλικα ζώα 1.000 - 250 ενήλικα ζώα 1 ισοδύναμο ζώο = 50 ενήλικα ζώα
19 Εκτροφή αλεπούδων 014,9   ≥ 901 ενήλικα ζώα 900 - 201 ενήλικα ζώα 200 - 60 ενήλικα ζώα 1 ισοδύναμο ζώο = 15 αλεπούδες
20 Εκτροφή σκύλων 014,9   ≥ 901 ενήλικα ζώα 900 - 201 ενήλικα ζώα 200 - 60 ενήλικα ζώα 1 ισοδύναμο ζώο = 15 σκύλοι ανεξαρτήτου ηλικίας
21 Εκτροφή άλλων ζώων 014,9   ≥ 101 ισοδύναμα ζώα 100 - 51 ισοδύναμα ζώα 50 - 5 ισοδύναμα ζώα (Τελικό Ζ.Β. = 30 - 100 kg) Μονάδες ισοδύναμων ζώων
22 Εγκατασάσεις κλειστής εκτροφής θηραματικών ειδών     Το σύνολο     Μονάδες ισοδύναμων ζώων με βάση το εκτρεφόμενο Ζ.Β. Υπολογιζόμενο σε σχέση με αντίστοιχα αγροτικά ζώα
23 Αναπαραγωγή θηραμάτων για θήρα     Το σύνολο      
24 Μεικτές πτηνοκτηνοτροφικές μονάδες     ≥ 101 ισοδύναμα ζώα 100 - 51 ισοδύναμα ζώα 50 - 5 ισοδύναμα ζώα  
25 Πειραματικές και πρωτοεμφανιζόμενες εκτροφές στην Ελλάδα   Το σύνολο - - -  
26 Μονάδες εκτροφής λοιπών μη ενδημικών ειδών   Το σύνολο - - -  
Πηγή: www.mpe.gr