Εξορύξεις και συναφείς δραστηριότητες

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
    ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η  
1. Επιφανειακή εξόρυξη ενεργειακών ορυκτών > 500 στρ ≤ 500 στρ - -  
2. Υπόγεια εξόρυξη ενεργειακών ορυκτών Το σύνολο - - -  
3. Επιφανειακή εξόρυξη μεταλλευμάτων Το σύνολο - - -  
4. Υπόγεια εξόρυξη μεταλλευμάτων Το σύνολο - - -  
5. Επιφανειακή εξόρυξη μη μεταλλικών ορυκτών > 200 στρ ≤ 200 στρ - -  
6. Υπόγεια εξόρυξη μη μεταλλικών ορυκτών Το σύνολο - -    
7. Παντός είδους εξόρυξη αμιάντου Το σύνολο - - -  
8. Εξόρυξη μαρμάρων και γρανιτών - Το σύνολο - -  
9. Εξόρυξη αδρανών υλικών     - - Στις περιπτώσεις εργοταξιακών εγκαταστάσεων συμπαρασύρονται από το κύριως έργο, εκτός αν το κυρίως έργο ανήκει στην υποκατηγορία 4 οπότε το συνολικό έργο εντάσσεται στην υποκατηγορία 3
  α) για παραγωγή τσιμέντου Το σύνολο -    
  β) για τις άλλες περιπτώσεις - Το σύνολο    
10. Λατομικές ζώνες μαρμάρων και συναφών υλικών Το σύνολο - - -  
11. Λατομικές ζώνες αδρανών υλικών - Το σύνολο - -  
12. Μεταλλευτικές ζώνες και περιοχές Το σύνολο - - -  
13. Εξόρυξη αλατιού   > 100 στρ < 100 στρ    
14. Παντός είδους αμμοληψίες   Το σύνολο εκτός από ποταμούς - ρέματα - χειμάρρους από ποταμούς - ρέματα - χειμάρρους -  
15. Παντός είδους αργιλλοληψίες - Το σύνολο - -  
16. Άντληση υδρογονανθράκων Το σύνολο - - -  
17. Ερευνητικές εργασίες γεωτρήσεων για ανεύρεση υδρογονανθράκων Το σύνολο - - -  
18. Ερευνητικές εργασίες υδρογονανθράκων εκτός γεωτρήσεων (π.χ. σεισμογραφικές, γεωφυσικές)     Το σύνολο -  
19. Γεωθερμικές γεωτρήσεις Υψηλής ενθαλπίας Μέσης ενθαλπίας Χαμηλές ενθαλπίας    
20. Γεωτρήσεις για την αποθήκευση πυρηνικών καυσίμων Το σύνολο - - -  
21. Εργασίες δημιουργίας αποθεσιοθαλάμων αδρανών υλικών από την υλοποίηση έργων - > 10 στρ ≤ 10 στρ - Εξαιρούνται στην περίπτωση που προβλέπονται ΜΠΕ αντίστοιχων έργων ή δραστηριοτήτων
22. Ερευνητικές εργασίες και γεωτρήσεις εξορυκτικών δραστηριοτήτων   Το σύνολο - -  
23. Λοιπές εξορυκτικές δραστηριότητες > 500 στρ ≤ 500 στρ - -  
Πηγή: www.mpe.gr