Έργα Οδοποιίας

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
    ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η  
1. Αυτοκινητόδρομοι και οδοί ταχείας κυκλοφορίας το σύνολο - - - Ως οδοί ταχείας κυκλοφορίας νοούνται οδοί κατά την έννοια της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας της 15.11.95 για τις κύριες οδικές αρτηρίες
2. Βελτίωση υφιστάμενων οδών, ώστε να εξεληχθούν σε αυτοκινητοδρόμους ή οδούς ταχείας κυκλοφορίας το σύνολο - - -  
3. Εθνικό οδικό δίκτυο το σύνολο - - -  
4. Υπεραστικές οδοί διανομής Γ ή ισοδύναμου ή μεγαλύτερης   το σύνολο - -  
5. Επαρχιακό οδικό δίκτυο - το σύνολο (με την επιφύλαξη της περ.4) - -  
6. Υπεραστικές οδοί διανομής Δ, Ε ή Ζ ή ισοδύναμων - το σύνολο (με την επιφύλαξη της περ. 3) - -  
7. Ελεύθερες και ταχείες αστικές λεωφόροι χαρακτηρισμένες από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) ή άλλο σχέδιο το σύνολο - - -  
8. Αστικές οδοί που έχουν χαρακτηρισθεί από το Γ.Π.Σ. ή άλλο σχέδιο, ως οδικές αρτηρίες, ή αστικές οδοί με τρεις και άνω λωρίδες ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας Αστικά συγκροτήματα με πληθυσμό Π > 200 000 Αστικά συκροτήματα με πληθυσμό 20 000 < Π ≤ 100 000 Αστικά συκροτήματα με πληθυσμό 5 000 < Π ≤ 20 000 Αστικά συκροτήματα με πληθυσμό Π ≤ 5 000  
9. Περιφερειακές οδοί – περιμετρικοί δακτύλιοι πολεοδομικών συγκροτημάτων χαρακτηρισμένοι ή μη από Γ.Π.Σ. ή άλλο σχέδιο Αστικά συγκροτήματα με πληθυσμό Π >200 000 Αστικά συκροτήματα με πληθυσμό Π ≤ 200 000 (με την επιφύλαξη των περ.3, 4, 7 & 8) - -  
10. Λοιπές αστικές οδοί που έχουν χαρακτηρισθεί (από το ΓΠΣ ή άλλο σχέδιο) ως συλλεκτήριες οδοί ή κατώτερες - - το σύνολο (με επιφύλαξη περ. 3, 5 και 8) -  
11. Δημοτικές και κοινοτικές οδοί          
11.1 Εκτός Σχεδίων Πόλεων ή ορίων οικισμών - - το σύνολο (με επιφύλαξη περ. 1, 2, 4, 6 και 9) -  
11.2 Εντός ορίων οικισμών εφόσον δεν προβλέπονται από Σχέδιο Πόλεως - - Οδοί εντός διατηρητέων και παραδοσιακών οικισμών το σύνολο (εκτός των οδών εντός διατηρητέων και παραδοσιακών οικισμών) Υπό την προϋπόθεση τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως εφ’όσον τέτοιο υπάρχει
12. Υπεραστικές οδοί διατομής Η ή ισοδύναμης ή μικρότερης - - το σύνολο (με επιφύλαξη των περ. 3,5,13 και 14) -  
13. Αγροτικές οδοί διατομής Η ή ισοδύναμης ή μικρότερης - - το σύνολο - Αγροτικές οδοί με διατομή ανώτερη της Η εμπίπτουν στις περ 4, 6 και 12
14. Δασικοί δρόμοι          
14.1 Δασικοί δρόμοι που προτείνονται από τις Δασικές Υπηρεσίες - - το σύνολο -  
14.2 Δασικοί δρόμοι που εξυπηρετούν ειδικές χρήσεις (π.χ. τουριστικές εγκαταστάσεις και κτηνοτροφικές εγκατασάσεις) ή προτείνονται από μη Δασικές Υπηρεσίες - - το σύνολο -  
15. Μεμονωμένα έργα          
15.1 Γέφυρες         Συμπαρασύρονται από την κατηγορία του έργου
15.2 Αστικές σήραγγες, μήκους (L) L ≥ 200m L < 200m - - Αναφέρεται αποκλειστικά σε μεμονωμένα έργα, αλλιώς η σήραγγα συμπαρασύρει και το οδικό έργο
15.3 Υπεραστικές σήραγγες         Συμπαρασύρονται από την κατηγορία του έργου
15.4 Μεμονωμένοι αστικοί ανισόπεδοι κυκλοφοριακοί κόμβοι ανεξάρτητα από το δίκτυο στο οποίο εντάσσονται Αστικά συγκροτήματα με πληθυσμό Αστικά συγκροτήματα με πληθυσμό - -  
Π > 200 000 Π ≤ 200 000
15.5 Μεμονωμένες αστικές οδικές ανισόπεδες διαβάσεις – διασταυρώσεις   το σύνολο   - Αγροτικές οδοί με διατομή ανώτερη της Η εμπίπτουν στις περ 4, 6 και 12
15.6 Υπεραστικοί ανισόπεδοι κυκλοφοριακοί κόμβοι ανεξάρτητα από το δίκτυο στο οποίο εντάσσονται         Συμπαρασύτονται από την κατηγορία του έργου
16 Συνοδά έργα και δραστηριότητες          
17 Επεκτάσεις. τροποποιήσεις. βελτιώσεις και εκσυγχρονισμοί όλων των δραστηριοτήτων          
Πηγή: www.mpe.gr