Εκπονημένες Μελέτες

Ένα μεγάλο μέρος των έργων που έχει εκτελέσει η malliarakis cartography φαίνεται παρακάτω. Συγκεκριμένα σχεδόν στο σύνολο των έργων έγινε σύνταξη Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,παραγωγή σχέδίων, οριζοντιογραφιών και θεματικών χάρτών όπως και σύνταξη τεχνικής μελέτης όπου ζητήθηκε.

Για να δείτε αναλυτικά τις εκπονημένες μελέτες, πατήστε εδώ