Ειδικά Έργα

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Πετρελαιαγωγοί και οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις (αντλιοστάσια, μετρητικοί σταθμοί κλπ) συνολικού μήκους ≥ 5 km συνολικού μήκους < 5 km - - Εξαιρούνται οι αγωγοί εντός εγκαταστάσεων, οι οποίοι αξιολογούνται μαζί με τις εγκ/σεις
2. Αγωγοί φυσικού αερίου και οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις (σταθμοί μέτρησης και ρύθμισης πίεσης κλπ) > 25 bar 25 - 5 bar (εκτός οδικού δικτύου - - Εξαιρούνται οι αγωγοί εντός εγκαταστάσεων, οι οποίοι αξιολογούνται μαζί με τις εγκ/σεις
3. Αγωγοί χημικών ουσιών (υγρών και αερίων) Το σύνολο - - -  
4. Σταθμοί υποδοχής φυσικού αερίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου και LPG Το σύνολο - - -  
5. Υπερυψωμένοι, επιφανειακοί και υπόγειοι σιδηρόδρομοι (αφορά σε έργα ΜΕΤΡΟ) Το σύνολο - - -  
6. Τροχιόδρομοι (Τραμ) Μόνο για περιφέρεια Αττικής Το σύνολο εκτός περιφέρεια Αττικής - -  
7. Έργα σιδηροδρόμων και εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης για συνδυασμένες μεταφορές και συνδυασμένων τερματικών σταθμών Το σύνολο - - -  
8. Τελεφερίκ ή παρεμφερή μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κύρια για την εξυπηρέτηση επιβατών - Το σύνολο - -  
9. Αεροδρόμια          
  α) Επιβατικά και εμπορικά αεροδρόμια Το σύνολο - - -  
  β) Αεροδρόμια αποκλειστικής χρήσης αερολεσχών - Το σύνολο - -  
10 Ελικοδρόμια (ως μεμονωμένες εγκαταστάσεις) - Το σύνολο - - Δεν συμπεριλαμβάνονται ελικοδρόμια, εντός άλλων εγκαταστάσεων (π.χ. Νοσοκομεία, ξενοδοχεία)
11 Ηλεκτροπαραγωγή από αιολική και ηλιακή ενέργεια > 40 MW 40 - 5 MW < 5 MW - Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ. Η υποκατηγορία των συνοδών έργων (π.χ. οδοποιία) συμπαρασύρει την υποκατηγορία του έργου
12 Ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκά τόξα - > 5 MW ≤ 5 MW - -
13 Γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τις συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις (υποσταθμοί) ≥ 150 KV - 150 - 35 KV -  
14 Ραντάρ, κεντρικοί αναμεταδοτές τηλεόρασης και ραδιοφώνου, κομβικοί σταθμοί κινητής τηλεφωνίας με τα συνοδευτικά αυτών έργα - Το σύνολο - -  
15 Σταθμοί βάσης και αναμεταδοτές κινητής τηλεφωνίας και ραδιοφώνου - - - Το σύνολο  
16 Μόνιμες πίστες αγώνων ή/και δοκιμών αυτοκινήτων Το σύνολο - - -  
17 Μόνιμες πίστες αγώνων ή/και δοκιμών μοτοσυκλετών και άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων (π.χ. GO CART) - Το σύνολο - -  
18 Κλίνες δοκιμών κινητήρων, στροβίλων ή αεριωθητών Το σύνολο - - -  
19 Αλυκές Το σύνολο - - -  
20 Αρχική δάσωση και υποδάσωση με σκοπό μια άλλη μορφή εκμετάλλευσης του εδάφους - Το σύνολο - -  
21 Παραγωγή και μεταφορά ατμού και θερμού νερού, με τις συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις - Το σύνολο - - Δεν αφορά ιδιόχρηση και ιδιοκατανάλωση
22 Μάντρες παλαιοσιδήρων σε υπαίθριους χώρους - ≥ 100 στρ 100 - 10 στρ < 10 στρ Συμπεριλαμβάνονται και οι μάντρες απόσυρσης αυτοκινήτων
23 Μάντρες υλικών οικοδομών - - - Το σύνολο  
24 Σταθμοί ανεφοδιασμού οχημάτων με καύσιμα          
  α) Αέρια καύσιμα - - Το σύνολο -  
  β) Υγρά καύσιμα - - - Το σύνολο  
25 Χώροι προσωρινής στάθμευσης φορτηγών οχημάτων ή τρένων με επικίνδυνα φορτία Το σύνολο - - -  

Τροποποίηση σύμφωνα με την ΚΥΑ 145799 το 2005

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
    1η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η    
12. Ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκά συστήματα   ≥ 2 MW α) 2 MW - 20 KW εφόσον βρίσκεται εκτός περιοχών NATURA 2000, Εθνικών Δρυμών, παραδοσιακών οικισμών και περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. β) < 2 MW εφόσον βρίσκεται εντός περιοχών NATURA 2000, Εθνικών Δρυμών, παραδοσιακών οικισμών και περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος - Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ. Η υποκατηγορία των συνοδών έργων (π.χ. οδοποιία), εφ'όσον είναι ανώτερη, συμπαρασύρει την υποκατηγορία του κυρίως έργου  
Πηγή: www.mpe.gr